Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (OZKGY), Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) %100'lük bedelsiz sermaye artırımı yapacağını bildirdi. 

1 Yılda %80 Kazandıran Enerji Devi! 1 Yılda %80 Kazandıran Enerji Devi!

Şirketin 14.07.2023 tarihinde KAP'ta yayınladığı bedelsiz sermaye artırımı bildirimi şu şekildeydi:

"Yönetim Kurulumuzun 16.05.2023 tarihli kararı doğrultusunda, Şirketimizin 2.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş 728.000.000 TL olan sermayesinin, 728.000.000 TL artırılarak 1.456.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin 24.05.2023 tarihinde yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 13.07.2027 tarihİnde onaylanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulunun 2023-39 sayılı bülteninde ilan edilmiştir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız."

Mevcut Sermaye (TL): 728.000.000

Ulaşılacak Sermaye (TL): 1.456.000.000

Ödeme tarihi: 28.07.2023

Kayıt tarihi: 27.07.2023

ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER:

Şirketin 20 günlük grafiği şu şekilde:

Şirketin kar dağıtım politikası:

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri, Vergi Düzenlemeleri ve diğer ilgili düzenlemeler ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır. Yönetim Kurulu tarafından, şirketin uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve sair fon ihtiyaçları, karlılık ve nakit durumu ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin getireceği özel durumlar gibi hususlar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının asgari %10’unun nakit ve/veya bedelsiz pay vermek suretiyle dağıtılmasının Genel Kurul’a teklif edilmesi esastır. Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç üç ay içinde yapılması amaçlanmaktadır. Ancak nihai kâr dağıtım tarihine, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmemiz ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payı avansı dağıtımı kararı alabilir ve kar payı avansı dağıtımı yapabilir.

Editör: Ceyda Güven