QNB Finansal Kiralama A.Ş. (QNBFL) %769,56521 bedelsiz sermaye artırımı kararı aldığını duyurdu.

Şirket, mevcut sermayesini 115.000.000 TL’den 1.000.000.000 TL’ye çıkartıyor.

QNBFL, bedelsiz sermaye artırımı sürecinde 885.000.000,000 TL’lik İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) olarak açıkladı.

Bu sayede 100 lotu olan QNBFL yatırımcısı 869 lota sahip olacak.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

1. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 575.000.000 TL (beşyüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) olmakla birlikte Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6. maddesinin 6. fıkrasında bulunan "Her tür iç kaynak ile kâr payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir." hükmü uyarınca 115.000.000 TL (yüzonbeşmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 885.000.000 TL (sekizyüz seksenbeşmilyon Türk Lirası) artırılarak 1.000.000.000 TL'ye (birmilyar Türk Lirası) çıkarılmasına,

2. İç kaynaklardan yapılacak olan 885.000.000 TL (sekizyüzseksenbeşmilyon Türk Lirası) tutarındaki sermaye artışının tamamının TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre Olağanüstü Yedek Akçelerden karşılanmasına,

3. Şirket sermayesinin bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilecek, artırılan 885.000.000 TL'lik (sekizyüzseksenbeşmilyon Türk Lirası) sermayeyi temsil eden payların tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

4. Bedelsiz sermaye artırımı çerçevesinde ihraç edilecek payların tamamının nama yazılı şekilde, imtiyazsız ve pay grubu olmaksızın belirlenmesine,

5. İç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin, mevzuat hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

6. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil tasarısının onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu olmak üzere ilgili kuruluşlar nezdinde gerekli tüm başvuru ve işlemlerin yapılmasına,

%3326 Sermaye Artırımı! Yatırım Şirketinden Dev Hamle! %3326 Sermaye Artırımı! Yatırım Şirketinden Dev Hamle!

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Editör: Abdurrahman Zougari