%100 sermaye artırım kararı aldı! Yatırımcısına duyurulur

100 Lotunuz Bugün 200 Lot Olacak! 100 Lotunuz Bugün 200 Lot Olacak!

Demisaş Döküm şirketi  200.000.000-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, Şirketimizin 100.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ve defaten karşılanmak sureti ile 100.000.000-TL  (%100 oranında ) artırılarak 200.000.000-TL'ye çıkarılmasına karar verdi

Şirketin KAP Açıklaması;

Şirketimizin 21.11.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısı'nda;

1- Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin yönetim kurulumuza verdiği yetkiye dayanılarak, 200.000.000-TL (İkiyüzmilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, Şirketimizin 100.000.000-TL (YüzmilyonTürkLirası) olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden ve defaten karşılanmak sureti ile 100.000.000-TL (YüzmilyonTürkLirası) (%100 oranında ) artırılarak 200.000.000-TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası)'ye çıkarılmasına,

2- Artırılan 100.000.000.-TL sermayeyi temsil eden, beheri 1,00 TL nominal değerli, 100.000.000 adet payın hamiline yazılı olarak ihracına,

3- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değer üzerinden kullandırılmasına ve yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine,

4- Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine                                                   

5-Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan Borsa İstanbul A.Ş.'de satışa sunulmasına,

6- Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. birincil piyasada satılmasını takiben kalan paylar olması halinde, satılamayan payların Sermaye Piyasası Kanunun VII-128.1 Sayılı Pay Tebliği hükümleri çerçevesinde, satın alma taahhütnamesi veren gerçek veya Tüzel kişiye işlem gününden 1 iş günü önceki Borsa İstanbul A.Ş.'de oluşan ağırlıklı ortalama fiyatından satılmasına,

7- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların Şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme esasları çerçevesinde kullandırılmasına;

8 - Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin yerine getirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması, sermaye artırımına ilişkin olarak aracılık hizmeti satın alınacak aracı kurumun belirlenmesi hususlarında Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, Karar verilmiştir.

Editör: Sekna Karaca