25 Mayıs 2023 tarihli KAP'ta yapılan İhraç Tavanına İlişkin Bildirim şu şekildedir:

Enerji şirketi TAVAN ! Enerji şirketi TAVAN !

Şirketimizin 27.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin gereken borçlanma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak Türk Lirası cinsinden 10.000.000.000 TL (OnMilyarTürkLirası) tutara kadar, bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin, tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle borçlanma aracı ihraç etmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 48 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken veya sabit faizli olarak belirlenmesine, ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin tüm şart ve hükümlerin belirlenmesine; Yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek sözleşmeler ile diğer her türlü evrakın Şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi, bu hususlarda gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğü'nün yetkilendirilmesine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. İlgili Yönetim Kurulu kararına istinaden; Genel Müdürlüğümüz tarafından 24.05.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.