A1 Capital Yatırım Menkul DeğerlerBien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret ( BIENY) halka arzının fiyatı için Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Değerlendirme Raporu yayınladı.

Şireken BIENY için rapor nihai sonucunda ne dedi?

Fiyat tespit raporunda şirket ve faaliyet gösterilen sektör hakkında yeterince aydınlatıcı bilgilerin yatırımcıya sunulduğu,


Fiyat tespit raporunda Şirket değerlemesi için kullanılan hesaplamaların, kurumların genel değerlendirme ve değerleme yapmalarına olanak verecek ölçüde net ve anlaşılır şekilde verildiği,


Sektör dinamikleri ve değişkenleri dikkate alındığında yurt içi ve yurt dışı çarpan analizinde kullanılan şirketlerin faaliyet konularının Şirket’in faaliyetleriyle uyumlu olduğu,


Değerleme yöntemleri içerisinde Piyasa Çarpanları Yöntemine ek olarak İndirgenmiş Nakit Akımları Yöntemine yer verilmiş olmasının özellikle nakit akımlarının ve diğer operasyonel faaliyetlerin halka arz fiyat seviyesine olan etkisinin gözlenmesine katkı sağladığı,


Değerlemede kullanılan “Piyasa Çarpanları” ve İndirgenmiş Nakit Akımları yöntemlerinin %40 – %60 olarak ağırlıklandırılmasını uygun bulmaktayız.

Yeni halka arz onaylandı ! Yeni halka arz onaylandı !


Risk priminin %6 olarak kullanılmasını makul görmekteyiz.


Yurt İçi ve Yurt Dışı Benzer Şirketler çarpanlarında FD/FAVÖK ve F/K çarpanları kullanılmasını uygun görmekteyiz.


Yurt İçi ve Yurt Dışı Benzer Şirket Çarpanlarının %50-50 olarak ağırlıklandırılmasını makul görmekteyiz.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak Fiyat Tespit Raporunda yer alan verilerin gerçeği tam olarak yansıtmış olduğu varsayımı altında ayrıca mali ve hukuki bir inceleme yapmamış bulunuyoruz.


Özetle, %30 seviyesinde uygulanan iskonto oranıyla 42,80 TL seviyesinde tespit edilen hisse başına fiyat düzeyinin makul olduğunu uygun bulmaktayız.