BIENY, 2022 Yılı Kârından Nakit Temettü Dağıtılmayacak

BIENY Şirketi, 2022 yılına ilişkin temettü açıklamasını yaptı. Yapılan açıklamada, şirketin Kar Dağıtım Politikasında belirtilen esaslara uygun olarak, 2022 yılı kârından nakit temettü dağıtılmaması teklifinin Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayından geçtiği ifade edildi.

KAP Açıklaması:

"Yönetim Kurulumuzun 07.09.2023 tarihli toplantısında;

Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarına göre net dönem karının 874.236.540 TL, Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 807.620.161,79 TL olduğu tespit edilmiştir.

2022 yılı karının dağıtımı konusunda; SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine, Ana Sözleşmemizin 16. maddesine ve Kar Dağıtım Politikamızda belirtilen esaslara uygun olarak;

TÜİK, Hizmet Üretim Endeksi Verilerini Açıkladı! TÜİK, Hizmet Üretim Endeksi Verilerini Açıkladı!

1) Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin birinci fıkrası uyarınca 2022 yılı net dönem karından 30.635.537,99 TL tutarında genel kanuni yedek akçe (I. Tertip Yedek Akçe) ayrılması ve böylelikle yasal yedeklerin mevcut sermayenin beşte birine ulaşması,

2)TFRS ve VUK hükümleri uyarınca hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen net dönem karından I. Tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılması

hususları Şirketimiz 2022 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü 21 Aralık 2023 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımız tarafından kabul edilmiştir."

Editör: Abdurrahman Zougari