BORUSAN olağanüstü toplantı kararı aldı! Konu ne? yatırımcısı dikkat

Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Şirketinin 21 Kasım Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Gündemi

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 21 KASIM 2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

Açılış ve çoğunluk tespiti.

  • 1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
  • 2. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak izinler ve muafiyetler doğrultusunda, Şirket Esas Sözleşmesinin “Şirketin Unvanı” başlıklı 2. maddesi, “Yönetim Kurulu’nun Seçimi” başlıklı 9. maddesi ve “Yönetim Kurulu’nun Müddeti” başlıklı 10. maddesinin tadili hakkında karar alınması,
  • 3. Dilekler ve kapanış

Şirket Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 21.11.2023 Salı günü, saat 15.00’te, İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacaktır.

Şirketin olağanüstü genel kurul toplantısına pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler.

Genel kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (“MKK”) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. E-MKK Bilgi Portalı’na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaya sahip olmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurul’a katılmaları mümkün değildir.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Ülker'in Yönetim Kurulu Üyesi Değişiyor! Ülker'in Yönetim Kurulu Üyesi Değişiyor!

Toplantıya fiziksel ortamda bizzat iştirak etmeyecek ve toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek pay sahiplerinin vekaletnamelerini, aşağıdaki forma göre düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket merkezi veya http://www.borusanmannesmann.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No.8 Tebliği hükümleri çerçevesinde imzaları noterce onaylanmış bu vekaletnameleri İstinye Mahallesi Sarıyer Caddesi No.77 Sarıyer / İSTANBUL (Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. İstinye Şubesi) adresinde yapılacak toplantıya katılımları sırasında getirmeleri gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda örnekleri ilgili yönetmelik ekinde yer alan “Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi” ve “Talimat Bildirimi Formu”nu düzenlemeleri gerekmektedir.

Editör: Sekna Karaca