Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BALAT) 13.377.187 TL olan çıkarılmış sermayesini tahsisli olarak 13.500.000 TL sermaye artırımında bulunuyor.

KAP 'da yapılan açıklama şu şekildedir :

'' Şirketimizin 13.04.2023 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında;  

  1-Şirketimizin 50.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.377.187 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak  suretiyle, payların nominal değerinden az olmamak koşuluyla, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürünün 7.1 maddesinde belirtilen esaslara göre hesaplanacak baz fiyat üzerinden belirlenecek pay satış fiyatı esas alınmak sureti ile tahsisli olarak 13.500.000 TL  (Onüçmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılmasına,

  2-Tahsisli sermaye artırımında ihraç edilecek payların satışı karşılığında 10.257.500 TL'nin Ortaklara Borçlar hesabından mahsup edilmek suretiyle Şirket ortakları Ali Penah Bozyiğit Ortaklara Borçlar hesabından 1.865.000 TL, Mehmet Ömer Akad Ortaklara Borçlar hesabından 2.125.000 TL Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş. Ortaklara Borçlar hesabından 1.000.000 TL ve Anadolu Girişimleri A.Ş. Ortaklara Borçlar hesabından 5.267.500 TL olarak karşılanmasına ve bakiye tutar 3.242.500 TL'nin de Anadolu Girişimleri A.Ş. tarafından Nakit karşılığı olmak üzere artırılmasına,

  3-Sermayeye ilave edilecek ortak alacaklarının (ortaklara borçların) ve nakit karşılığının teyidinin hazırlanacak YMM raporu ile tespit edilmesine ve ortakların Şirketimizden olan ve muaccel olan nakdi alacaklarından karşılanmasına,

%109,83 Sermaye Artışı!!SPK Onayladı! %109,83 Sermaye Artışı!!SPK Onayladı!

   4-Sermaye artışı nedeniyle ihraç edilecek ve toplam satış hasılat tutarı 13.500.000 TL'ye denk gelecek adette ve nominal sermaye tutarındaki payların hamiline yazılı, imtiyazsız ve  borsada işlem gören nitelikte olmasına,

  5-İhraç edilecek payların, tahsisli sermaye artırımına katılacak ilgili yatırımcıların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 (Bir) yıl süreyle Borsa'da satmayacaklarına ve Borsa'da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulmayacağına ilişkin taahhüt verilmesine, 

   6-Tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve diğer tüm kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına; bu işlemlerin yürütülmesi için Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve şirket Genel Müdürü Ali Çakıroğlu'nun yetkili kılınmasına,

  Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. ''

Editör: Hüsniye Güncan