Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan bugün genel kurulu olan şirketleri sizler için hazırladık. Bugün 3 şirketin Genel Kurul'u toplanacak. Peki hangi şirketlerin genel kurul toplantısı olacak? Genel Kurul sonucunda   sermaye artırımı veya temettü kararı çıkar mı?

Halka Arz Sonuçlandı! Kaç Lot Düştü? Halka Arz Sonuçlandı! Kaç Lot Düştü?

Bugün 1 banka, 1 emeklilik şirketi ve 1 yatırım şirketinin genel kurul toplantısı olacak.

22 Mart Cuma Genel Kurul Toplantısı Olacak Şirketler!

  1. Akbank T.A.Ş.
  2. Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
  3. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2023 yılı Denetçi Raporlarının okunması,
4 - 2023 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Yönetim Kurulu Üyeliğine kalan süre içerisinde görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
7 - Alınacak izne ve prosedürlerin tamamlanmasına bağlı olarak 2023 yılı karının dağıtılması hakkında karar alınması,
8 - Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin (Ç) fıkrasına uygun olarak yapılan yeniden değerleme işlemine ilişkin özel fonun olağanüstü yedek akçelerden karşılanması hakkında karar alınması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, görev sürelerinin tespiti,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin tespit edilmesi,
11 - Denetçinin seçilmesi,
12 - 2023 yılında yapılan bağışlar ile ilgili olarak bilgi verilmesi,
13 - Banka'nın 2024 yılı bağış sınırının belirlenmesi,
14 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396ncı maddeleri kapsamına giren hususlarda mezun kılınmaları hakkında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
15 - Güncellenen Banka Ücretlendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
16 - Yönetim Kurulu Çeşitlilik Politikası hakkında bilgi verilmesi,
17 - Yönetim Kurulu'nun 16.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan ve 31.12.2023 tarihinde sona eren pay geri alım işlemi hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın belirlenmesi ve Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının Toplantı Başkanlığınca imzalanması için yetki verilmesi.
2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunarak müzakeresi ve Bağımsız Denetim Kuruluşu'na ait Rapor'un okunması.
3 - 2023 yılına ait finansal tabloların okunarak müzakeresi ve onaylanması.
4 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelikleri için Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereği yapılan seçimin onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmesi.
6 - Kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin saptanması.
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne verilecek ücretlerin saptanması.
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun belirlenmesi.
11 - 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi.
12 - 2024 yılında yapılması öngörülen bağışlara ilişkin limitin onaylanması.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel kurul toplantı tutanağı ve sair evrakın imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,
5 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin kapsamlı ibralarının görüşülerek karara bağlanması,
7 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulunun bağımsız denetim kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
12 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2024 hesap dönemi bağış sınırının karara bağlanması,
13 - Kapanış ve dilekler.

Editör: Feriha Bahçuvan