Zedur Enerji A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul'unda Temettü Dağıtmama Kararı Aldı!

Zedur Enerji (ZEDUR), 2023 yılında temettü dağıtmama kararını Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onayladı.

Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan 2022 yılı hesap dönemi için kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifi, genel kurul üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlandı.

Enerji Şirketinden Yatırımcısına Büyük Temettü Fırsatı! Enerji Şirketinden Yatırımcısına Büyük Temettü Fırsatı!

Bu karar, Zedur Enerji'nin finansal stratejisinde bir değişikliği ifade ederken, şirketin kaynaklarını büyüme ve yatırım projelerine yönlendirmeyi amaçlıyor. Temettü dağıtılmama kararı, şirketin gelecekteki büyüme hedeflerine odaklanmasını ve mali yapıyı güçlendirmesini destekleyebilir.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

Zedur A.Ş. 13.12.2023 Tarihl 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulunun 15.11.2023 tarihli kar dağıtmama kararı Gündemin 7 nolu maddesi olarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak;

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Düzenlemeleri, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer ilgili yasal mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak; Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları ("TMS")'na ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK'nın konuya ilişkin Kararları Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; "Ana Ortaklık Dışı Kontrol Gücü Olmayan Paylar" birlikte dikkate alındığında 35.603.179,00-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan pasifte "özel fon"a ayrılmak suretiyle net dağıtılabilir dönem karı matrahına dahil edilmeyerek istisnaya tabi tutulacak 5.940.000,00 Türk Lirası tutarındaki "İştirak Satış Karı" düşüldükten ve TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)' inci fıkrası uyarınca hesaplanan "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrıldıktan sonra kalan tutardan, 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı SPK Haftalık Bülteni'nde ilan edilen "Kar Payı Rehberi"ne göre hesaplanan 38.403.741,00 Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" indirildikten sonra, "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" matrahı oluşmadığı,

Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı ("Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği")'na göre tutulan 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları ("Yasal Muhasebe Kayıtları")'na göre ise; 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap döneminde, 5.031.605,26 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" oluştuğu; bu tutardan pasifte "özel fon"a ayrılmak suretiyle net dağıtılabilir dönem karı matrahına dahil edilmeyerek istisnaya tabi tutulacak 5.940.000,00 Türk Lirası tutarındaki "İştirak Satış Karı" düşüldükten ve TTK'nın 519'uncu maddesinin (1)'inci fıkrası uyarınca "Genel Kanuni Yedek Akçe" ayrılmasını takiben, Yasal Muhasebe kayıtlarında yer alan 88.954.901,17 Türk Lirası tutarında "Geçmiş Yıllar Zararları" indirildikten sonra, "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" matrahı oluşmadığı görülerek;

SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, dağıtılabilir net dönem karı oluşmadığından, ortaklara kar payı dağıtılmamasının Genel Kurul'un onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

Editör: Abdurrahman Zougari