ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (ODAS), Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AS Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi (Nexia International) tarafından denetlenen 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide mali tabloları ve 2022 yılı faaliyetlerine ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaştığını belirtti.

Genel Kurul'da toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınan karara göre, Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolardaki dağıtılabilir kar rakamları değerlendirilmiş ve 2022 yılı hesap dönemine yönelik dönem karının dağıtılmayarak şirketin özkaynaklarında bırakılmasına karar verildiğini bildirdi.

Son 6 Ayda Dalgalanan Bir Performans ve Kar Payı Dağıtımı! Son 6 Ayda Dalgalanan Bir Performans ve Kar Payı Dağıtımı!

Bu karar, şirketin uzun vadeli stratejik hedeflerine yönelik olarak alınmış olup, özkaynakların güçlendirilmesi ve gelecekteki yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Şirketin kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

Şirketimiz tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve AS Bağımsız Denetim ve YMM Anonim Şirketi (Nexia International) tarafından denetlenen 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide mali tablolarından ve Şirketimizin 2022 yılı faaliyetlerinden Vergi Usul Kanunu esaslarına göre oluşan tablolar çerçevesinde Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarında dağıtılabilir kar rakamlarının değerlendirilmesi sonucunda 2022 yılı hesap dönemine yönelik dönem karının dağıtılmayarak şirketin özkaynaklarında bırakılması Genel Kurul'da toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Editör: Abdurrahman Zougari