%17 Bedelsiz Beklerken Yarın Temettü Geliyor! %17 Bedelsiz Beklerken Yarın Temettü Geliyor!

%300 rekor temettü kararı geldi!

Çimsa #CIMSA, KAP'ta yaptığı açıklamayla temettü kararının genel kurulda onaylandığını duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklama ve daha fazlası

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 3.562.117.462,00 TL dönem net karı elde edilmiştir.

SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan 2022 yılına ait söz konusu konsolide dönem net karı üzerinden, Esas Sözleşmenin 26. maddesi gereği ve SPK Tebliğlerine uygun olarak, Yasal Yükümlülükler ve Kontrol Gücü Olmayan Paylar düşüldükten sonra kalan 3.431.573.091,00 TL tutarındaki Net Dağıtılabilir Dönem Karının aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,

Birinci Kâr Payı   6.754.222,10 TL

İkinci Kâr Payı  393.245.777,90 TL

Toplam Brüt Kar Payı  400.000.000,00 TL

Genel Kanuni Yedek Akçe (2.Tertip)  39.324.577,79 TL

Olağanüstü Yedek  2.992.248.513,21 TL

Kar dağıtımının yukarıdaki esaslara göre yapılması neticesinde, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan yasal kayıtlarımızda yer alan Net Dağıtılabilir Dönem Karından; Yasal Yükümlülükler ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi hükmüne istinaden gerekli yasal fonların ayrıldıktan sonra, dağıtılacak 400.000.000,00 TL brüt kar payının 207.316.673,38 TL'lik kısmının dönem net karından bakiye 192.683.326,62 TL kısmın ise olağanüstü yedeklerden karşılanmasına,

Böylelikle 2022 yılı Karından 135.084.442,00 TL sermayeyi temsil eden pay sahiplerine hukuki durumlarına bağlı olarak 400.000.000,00 TL (Brüt) Kar Payının 03 Nisan 2023 tarihinden itibaren nakden dağıtılması hususunun 29 Mart 2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısında karar verilmiştir.

Editör: Buse Nur Cinsoy