BVSAN hangi endekte işlem görecek?

Bülbüloğlu Vinç payları, 06/02/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Sınai, BIST Metal Eşya Makina ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 37.600.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %31 olarak dikkate alınacaktır.

Şirketin önemli taahhütleri;

SPK Teknopark Şirketleri İçin Halka Arzlarda Kolaylık Sağladı! SPK Teknopark Şirketleri İçin Halka Arzlarda Kolaylık Sağladı!

Şirket, halka arz edilecek payların Borsa İstanbul 'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca nakit artırım yoluyla bedelli sermaye artırımı yapılmayacağı, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve/veya Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı konusunda taahhütte bulunmuştur.

Şirket, payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 18 ay boyunca bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 5 yıl süreyle; 2023,2024,2025,2026 ve 2027 yılları hesap dönemlerine ilişkin net dağıtılabilir dönem karının asgari %30'unun nakit kar payı şeklinde dağıtılmasına dair taahhütlerde bulunmuştur.

Şirket'in mevcut pay sahipleri Önder BÜLBÜLOĞLU ve Bülbüloğlu Holding A.Ş., Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 18 ay boyunca, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği, bu doğrultuda bir karar alınmayacağı ve Borsa İstanbul'a veya SPK'ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacakları ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair herhangi bir açıklama yapmayacakları ve borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildireceklerini taahhüt etmiştir.

Bununla birlikte Şirket'in mevcut pay sahipleri Önder BÜLBÜLOĞLU ve Bülbüloğlu Holding A.Ş. Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle; 2023,2024,2025,2026 ve 2027 yılları hesap dönemlerine ilişkin net dağıtılabilir dönem karının asgari %30'unun nakit kar payı şeklinde dağıtılması yönünde oy kullanacakları hususunu kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Şirket'in pay sahipleri Önder BÜLBÜLOĞLU ve Bülbüloğlu Holding A.Ş. Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca sahip olduğu halka arza konu olmayan paylarını halka arz fiyatının altında bir fiyattan borsada satmayacağı, bu payların halka arz fiyatının altında borsada satılması sonucu doğuracak şekilde herhangi bir işleme konu etmeyeceği ve Borsa İstanbul dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceğine dair taahhütte bulunmuştur.

Şirket'in halka arzdan elde edilecek toplam brüt gelirin 235,6 milyon TL, net gelirin 222,8 milyon TL beklenmektedir. Halka arz kapsamında elde edilecek net gelirin %40'ı mevcut durumda Şirket'e tahsisi yapılmış inşaat ruhsatı alınmış bulunan, Ankara - Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde 37.294,24 m2 arsa üzerinde inşaat faaliyetlerine başlanılmış olan fabrika binasının inşaat maliyetlerinin karşılanmasında, %30'luk fon tutarının Şirket'in potansiyel büyümesine katı sağlayacak makine ve teçhizat alımlarında ve kalan %30'luk fonun da işletme sermayesinde kullanılması planlanmaktadır.

Editör: Sekna Karaca