%600 Bedelsiz Sermaye Artırımı Yolda! %600 Bedelsiz Sermaye Artırımı Yolda!

Borsa İstanbul'da HDFGS adıyla işlem gören Hedef Girişim, KAP'ta bedelsiz sermaye artırımı yaptığını bildirdi. Sermaye artırımı %73.8 oranında olacağını açıklayan Hedef Girişim Sermayesi Yatırım ortaklığı A.Ş. nin mevcut sermayesi ve ulaşılacak sermayesi şu şekilde:

Mevcut Sermaye: 325.000.000 TL

Ulaşılacak Sermaye: 565.000.000 TL

Şirketin KAP açıklaması:

"Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 325.000.000 TL'den 565.000.000 TL'ye artırılması kapsamında tadil edilen Esas Sözleşmemizin sermayeye ilişkin 8. Maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.07.2023 tarihinde tescil edilerek 26.07.2023 tarih ve 10879 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmıştır"

HSFGS bir aylık grafiği şu şekilde:

Şirketin kar dağıtım politikası:

Şirketimizde karın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirketin tabi olduğu sair mevzuat hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından karara bağlanır.

Portföyünün büyümesinin yanı sıra yatırımcılarına yüksek temettü getirisi sağlamayı amaçlayan şirketimiz yönetim kurulunca ilgili mevzuat çerçevesinde;

a) Pay sahiplerimizin beklentileri ile Şirketimizin büyümesi arasındaki hassas dengenin bozulmaması,

b) Dünya ve ülke ekonomik şartlarında herhangi bir olumsuzluk olmaması,

c) Şirketin mali yapısı ve genel kârlılık durumu, dikkate alınarak dağıtılabilir kârın en az %20’sinin nakit ve/veya kaydi pay şeklinde dağıtılması öngörülmektedir.

Nakit kar payı dağıtımı, en geç kar dağıtım kararının alındığı genel kurul toplantı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılır. Kaydi pay şeklindeki kar payı dağıtımı ise yasal izinleri takiben gerçekleştirilir.

Pay sahipleri için genel kurul kararı ile belirlenen nakit kar payı ödenmedikçe yönetim kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına kar payı ödemesi yapılmaz.

Ayrıca, Şirketimizin esas faaliyet konusu olan girişim sermayesi yatırımlarından hedeflerin üzerinde bir getiri ile çıkış yapılması halinde, Şirketimizin genel karlılık durumunu da dikkate alarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat çerçevesinde mümkün olduğu ölçüde ortaklarına nakit kar dağıtma ilkesi de benimsenmiştir.

Sermaye Piyasası Kanunu ve mevzuatına uygun olmak kaydıyla ortaklara temettü avansı dağıtılabilir.

Editör: Ceyda Güven