Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme Kararı Aldı!

Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), 6 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. ile Işıklar Holding A.Ş.'nin IEYHO bünyesinde birleşme kararı aldığını duyurdu.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi başlatma kararı almıştır.

Birleşme sonrasında IEYHO'nun mevcut sermayesi 543.595.733 TL olarak devam edecek olup, birleşme işlemi SPK'ya başvuruda bulunulması suretiyle tamamlanacaktır.

IEYHO tarafından yapılan açıklamada, birleşmenin şirketin stratejik hedeflerine uygun olduğu ve bu kararın uzun vadeli sürdürülebilirlik ve rekabet avantajı sağlama amacını taşıdığı vurgulanmıştır.

Söz konusu birleşme ile ilgili olarak SPK'ya başvurunun yapılacağı belirtilirken, birleşme sonrası şirketin faaliyetlerine olan etkisi ve getireceği güçlü sinerjiye dikkat çekilmiştir.

Kamuya yapılan bu açıklama ile IEYHO, birleşme sürecinde şeffaf ve adil bir yaklaşım benimseyerek paydaşlarını bilgilendirme taahhüdünü sürdürmektedir. 

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

Şirketimizin 06.12.2023 tarih ve 2023/21 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında;

1-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 134 ve devamı ilgili maddeleri; 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu (KVK)'nun 19 ve 20'nci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.)'nun 23'üncü maddesi ve ilgili sair hükümleri ile SPK 'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde, sermayesine % 98,30 oranında iştirak etmiş olduğumuz Işıklar Holding A.Ş.' nin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devir alınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine,

2-Birleşme işleminin TTK'nın 155 ve 156'ncı maddeleri ile SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi kapsamında "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" hükümleri dahilinde yürütülmesine,

3-Birleşmenin kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle gerçekleştirilecek olması nedeniyle, TTK'nın 147. maddesinde yer alan yönetim kurulu raporunun hazırlanmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13/2 maddesi uyarınca bağımsız denetim raporu ile birleşme raporunun hazırlanmamasına ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına,

4- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 15/ç maddesi uyarınca pay sahiplerimiz açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmadığının tespitine,

5-Devrolan Işıklar Holding A.Ş.'nin azınlıkta kalan ortakları için Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 141 inci maddelerinde zikredilen ayrılma akçesinin Işıklar Holding A.Ş.'nin eski ortağı tarafından 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılan 2018/44E. dosya no.lu ortaklığın feshi davasında, mahkeme tarafından atanan bilirkişi tarafından hazırlanan 28.09.2021 tarihli bilirkişi raporunda hesaplanan tutara, karar tarihine kadar avans faizi yürütülmesi suretiyle hesaplanan ve aynı zamanda 01.12.2023 tarihinde Işıklar Holding A.Ş. ortaklarından 62.597.535,58 TL bedelle satın alınan 3.758.503.383 adet Işıklar Holding A.Ş. hisselerinin satın alma birim fiyatı olan 0,01665491 TL olarak tespit edilmesine,

5- Türk Ticaret Kanunu'nun 156/2. maddesi gereğince birleşme işleminin genel kurulun onayına sunulmamasına

6-Birleşme işlemine taraf şirketlerin SPK'nun muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırladıkları 01.01.2023–30.09.2023 ara hesap dönemine ait finansal tablolarının esas alınmasına,

7- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve Tebliğ'in öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvurulmasına karar verilmiştir.

%600 Bedelsiz Sermaye Artırımı Yolda! %600 Bedelsiz Sermaye Artırımı Yolda!

Editör: Abdurrahman Zougari