Kar payından %125 rekor bedelsiz kararı geldi!

Alarko GYO #(LGYO), KAP'a yaptığı açıklamayla kar payını bedelsiz pay olarak dağıtacağını duyurdu.

Yapılan açıklamanın detayları şu şekilde:

Dev Banka Bu Hafta 10 Milyar Lira Temettü Dağıtacak! Dev Banka Bu Hafta 10 Milyar Lira Temettü Dağıtacak!

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu'nun şirket merkezindeki 18.04.2023 tarihli toplantısında;

1. Kayıtlı sermayesi 150.000.000,-TL çıkarılmış sermayesi 64.400.000,-TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin beheri 1 Kr nominal değerde 8.050.000.000 adet Hamiline yazılı C grubu pay karşılığı 80.500.000,-TL daha artırılarak 144.900.000,-TL'ye tezyidine,

2. Artırılan sermayenin tamamının 31.03.2023 tarihli olağan genel kurul kararı uyarınca 2022 yılı kar payından karşılanmasına,

3. Arttırılan 80.500.000,-TL tutarındaki sermayeyi temsilen ihraç edilecek, mevcut sermayenin %125'ine isabet eden hamiline yazılı C grubu payların pay sahiplerine usulüne uygun şekilde bedelsiz olarak dağıtılmasına,

4.  Sermaye artırımına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurulmasına ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 6 ve 7 nci maddelerinin ekte yer alan yeni şekillerinin kabul edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun görüş ve onayına sunulmasına ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli işlemlerin yapılmasına,

5. Gerekli onay ve işlemlerin tamamlanmasından sonra Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18'inci maddesi uyarınca, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 144.900.000,-TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin 6 ıncı ve 7 inci maddelerinin yeni şeklinin ticaret sicilinde tesciline ve ilanına ilişkin gerekli işlemlerin yapılmasına, karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Editör: Erdem Yeşilyurt