Kontrolmatik %125 bedelsiz sermaye artıracak!

Kontrolmatik şirketi  750.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, Şirketin 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin; %100 oranında 200.000.000 TL'lik kısmı nakden (bedelli) ve %125 oranında 250.000.000 TL'lik kısmı iç kaynaklardan (bedelsiz) karşılanmak suretiyle toplam %225 oranında 450.000.000 TL artırılarak 650.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verdi.

Şirketin KAP Açıklaması;

Şirketimiz'in 28.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

1)Şirketimizin 750.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde olmak üzere, Şirketimizin 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin; %100 oranında 200.000.000 TL'lik kısmı nakden (bedelli) ve %125 oranında 250.000.000 TL'lik kısmı iç kaynaklardan (bedelsiz) karşılanmak suretiyle toplam %225 oranında 450.000.000 TL artırılarak 650.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

2)Artırılan 450.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden 450.000.000 adet payın tamamının 1,00 TL nominal bedelli nama yazılı pay olarak ihraç edilmesine,

3)Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında yapılacak 250.000.000 TL tutarındaki sermaye artışının; VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre kar yedekleri kaleminden, TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre ise geçmiş yıllar karları kaleminden karşılanmasına,

4)200.000.000 TL tutarındaki bedelli sermaye artışı kapsamında pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve pay sahiplerine yeni pay alma haklarının 1 TL nominal değerli her bir pay için 1 TL fiyattan nominal değer üzerinden kullandırılmasına, yeni pay alma hakları kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

5)Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan satılmasına, kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben satılamayan paylar olması halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği çerçevesinde, satılamayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal edilmesine,

200 Lotunuz 1200 Lot Olacak! SPK'dan Onay Çıktı Mı? 200 Lotunuz 1200 Lot Olacak! SPK'dan Onay Çıktı Mı?

6)Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

7)Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin ("MKK") kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve rüçhan haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

8)Bedelli ve bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin tadil tasarısının onaylanması için başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Ticaret Bakanlığı izni akabinde esas sözleşme tadilinin tescil ve ilanı için Ticaret Sicili Müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde başta olmak üzere gerekli başvuru ve işlemlerin yapılmasına, gerekli bildirim, başvuru ve diğer iş ve işlemlerin yapılması ve izahname, satış duyurusu, sözleşme, taahhütname, vekaletname, başvuru belgeleri, beyan, dilekçe ve sair evrakların imzalanması da dahil bu karar kapsamında yürütülecek tüm iş ve işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Editör: Sekna Karaca