Kütahya Şeker Fabrikası, 7 Temmuz Cuma günü Kar dağıtım işlemlerine ilişkin Özel Durum Açıklaması (ÖDA) yayınlamıştı. Bu açıklamada;

"Şirketimizin 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin , Sermaye Piyasası Kurulu'nun(''SPK'') II-14.1 sayılı ''Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği''ne uygun Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçen finansal tablolarına göre net dönem karının 465.446.620,00TL , Vergi Usul Kanunu (''VUK'') hükümleri uyarınca hazırlanan yasal finansal tablolarına göre ise 171.882.549,34 TL olduğu tespit edilmiştir. Bu yasal net kardan başkaca ayrılacak herhangi bir özel karşılık olmadığından belirtilen tutar 171.882.549,34 TL Yasal Net Dağıtılabilir Dönem Karı olmaktadır.

100 Lot 499 Lot Oluyor! 100 Lot 499 Lot Oluyor!

Ancak, Şirketimiz kar dağıtım politikasında öngörülen koşulların değerlendirilmesi suretiyle; mevcut ekonomik konjonktür , şirketimizin uzun vadeli stratejileri , GES Projesi ve diğer yatırımların finansmanı , 2023 yılı ekim döneminde Şeker Pancarı üretim faaliyetlerinin finansmanı , nakit akışı ve ortaklarımız ile çalışmalarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak , mali bünyenin güçlendirilmesi ve yeni finansman ihtiyacının ortaya çıkmaması amacı ile 2022 hesap dönemi dağıtılabilir karının dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere (Geçmiş Yıl Karlar Hesabına) aktarılması şeklindeki kar dağıtım önerisinin yapılacak olan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına karar verilmiştir."  ifadeleri yer alıyordu. 

   Kütahya Şeker Fabrikası'nın yeni yayınladığı ÖDA'ya göre pay sahiplerine sunulan kar dağıtım önerisi onaylandı. Şirket, kararı şu şekilde kamuoyuna sundu; 

"07.07.2023 Cuma 14:00 da gerçekleştirdiğimiz 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ,  

Madde 7) 2022 yılı hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili yapılan görüşmeler neticesinde 100.000.000.- TL karın 31.12.2023 tarihine kadar bir kere ya da birden çok taksitler halinde yönetim kurulunun kararı çerçevesinde ortaklara dağıtılmasına kalan miktarın olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına karar verilmiştir.

şeklinde karar alınmıştır.

Kar Dağıtımının detayları ayrıca duyurulacaktır.

Saygılarımızla."

Editör: Ceyda Güven