Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş. (REEDR), 23 Kasım 2023 tarihinde KAP'a yaptığı açıklamada, şirketin Yönetim Kurulu, 2022 yılı faaliyetlerinden elde edilen dönem karından kar dağıtımı yapmama ve bu karları öz kaynakları güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl karlarına bırakma kararı aldı.

Yönetim Kurulu kararı, pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere Şirket Genel Kurulu'nda değerlendirilecek.

KAP Açıklaması:

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II, 14.1 No'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi Muhasebe Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yürürlüğe konulmuş olan Türkiye Muhasebe Standartları'na (TMS) uygun olarak hazırlanan ve Finansal Eksen Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide bilançomuzda dağıtılabilir net dönem karı 348.776.202,60 TL'dir. Konsolide V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda dağıtılabilir net dönem karı 113.051.451,51 TL'dir. Bu doğrultuda, yasal kayıtlara göre elde edilen dağıtılabilir net dönem karının %5'ine tekabül eden 5.950.076,40 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan tutarın ise şirketimizin mevcut bilanço yapısının güçlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin nakit akışının daha sağlıklı bir şekilde yönetilebilmesini sağlamak için 2022 yılı faaliyetlerinden oluşan dönem karından kar dağıtımı yapılmamasına, öz kaynaklarımızı güçlendirmek amacıyla geçmiş yıl karlarına bırakılmasına ilişkin önerinin Şirketimiz Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına Yönetim Kurulu'muz tarafından karar verilmiştir."

BofA Bu Hisselerde 397.2 Milyon TL'lik Satış Yaptı BofA Bu Hisselerde 397.2 Milyon TL'lik Satış Yaptı

Editör: Bengüsu Ogelman