Formet Metal Cam ve Sanayi A.Ş. (FORMT) bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bedelli sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma hakkı kullanım tarihlerine ilişkin bir bildiri yayımladı.

Bedelli sermaye artırımı, bir şirketin sermayesini artırmak için yatırımcılardan nakit veya başka bir ödeme karşılığında hisse senedi satın almasıdır. Bedelli sermaye artırımında, şirket artırılan sermaye miktarı kadar hisse senedini yatırımcılara satar. Ancak bu satış, borsada serbest piyasa ortamında oluşan fiyat üzerinden değil, nominal bir fiyat üzerinden gerçekleşir.

Şirketlerin sermayelerini temsil eden hisse senetleri teknik olarak 1TL nominal değere sahipmiş gibi kabul edilir. Bu nedenle bedelli sermaye artırımlarında, şirket artırılan sermaye miktarı kadar hisseyi yatırımcılara bu 1TL nominal fiyattan satar.

Formet Metal Cam ve Sanayi A.Ş.'nin mevcut sermayesi 269.065.476 TL ve ulaşılacak sermaye 538.130.952 TL olarak belirlenmiştir. Şirket %100 oranında 269.065.476 TL nakit sermaye artırımı yapacak. Şirketin hisseleri şu anda 3,50 TL fiyatla işlem görmektedir.

Formet Metal Cam ve Sanayi A.Ş. bedelli sermaye artırımı için ilgili tarihler şu şekildedir:

  • Ödeme Tarihi: 14.07.2023 - Bu tarihte sermaye artırımı gerçekleştirilecek ve yeni paylar Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına girecek veya sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacak.
  • Kayıt Tarihi: 13.07.2023 - Bu tarihte borsada işlem gören payların hak sahipleri belirlenecek.


Yatırımcılar, belirtilen tarihler arasında bedelli sermaye artırımı için yeni pay alma hakkını kullanabilirler. Bu hak, belirlenen 1TL nominal fiyattan hisse senetlerini satın alma fırsatı sunar.

KAP açıklaması; 
"Şirketimizin 269.065.476 TL olan ödenmiş Şirket sermayesinin, 1.200.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bedelli olarak 269.065.476 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %100 oranında artırılarak 538.130.952 TL'ye artırılması Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından 05.07.2023 tarihinde onaylanmış, Kurul'un 07.07.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-39296 sayılı onay yazısı ekinde yer alan İzahname 07.07.2023 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştı.

Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) İzahname'de belirtilen esaslara uygun olarak 12.07.2023 ile 26.07.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

Pay sahiplerinin çıkarılmış sermayedeki mevcut paylarına göre %100 oranında yeni pay alma hakları vardır. Yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız bu haklarını yeni pay alma hakkı süresi içinde satabilirler. Yeni pay alma (rüçhan) hakkının alınıp satılabilmesi için Borsa tarafından Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı açılarak KAP'ta duyurulur. Rüçhan hakkı kupon pazarının açılış günü rüçhan hakkı kullanımının başlangıç günüdür. Rüçhan hakkı kupon pazarının kapanış (son işlem) günü ise rüçhan hakkı kullanma süresi sonundan önceki beşinci iş günüdür.

Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kullanımında bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL üzerinden satışa sunulacaktır.

Yeni pay alma haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız yatırım hesaplarının bulunduğu aracı kurumlara başvurarak yeni pay alma bedellerini yatıracaklardır. Pay bedelleri Vakıfbank A.Ş.'nin Kayseri Ticari Şubesi nezdinde münhasıran bu sermaye artırımında kullanılmak üzere açılan (IBAN:TR45 0001 5001 5800 7319 9543 64) nolu hesaba aktarılmak üzere tam ve nakit olarak aracı kurumlar nezdindeki yatırım hesaplarına yatırılacaktır.

Sermaye artırımına ilişkin Kurul'ca onaylamış olan izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr), Şirketimizin web sitesinde (https://formetcelikkapi.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek olan Marbaş Menkul Kıymetler A.Ş.'nin https://www.marbas.com.tr adresli internet sitelerinde yer almaktadır.

%109,83 Sermaye Artışı!!SPK Onayladı! %109,83 Sermaye Artışı!!SPK Onayladı!

İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar hak kullanım süresi boyunca hak kullanımını takiben MKK düzenlemeleri çerçevesinde kayden teslim edilecektir.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar "Borsa'da Satış" yöntemi kullanarak 2 iş günü süreyle, nominal bedelin altında olmamak kaydıyla, BİAŞ Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Satışa sunulacak payların tamamının satışının 2 iş gününden önce tamamlanması durumunda satış sona erdirilecektir. Halka arz yoluyla satın alınan paylar, işlem tarihinden iki iş günü (T+2) sonra, takas işleminin Takasbank A.Ş. nezdinde gerçekleştirilmesini takiben, yatırımcıların MKK nezdindeki hesaplarına aktarılacaktır.

Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız."

Burada verilen bilgiler sermaye artırım sürecinin klasik prosedürde uygulandığı durumlarda geçerlidir. Bazı durumlarda şirketler nominal hisse değerini 1TL yerine daha fazla fiyat üzerinden yapmaya karar verebilirler. Bu durumda da yatırımcının belirlenen nominal değer üzerinden ödeme yapması gerekir.

Editör: Ceyda Güven