Kuyaş Yatırım A.Ş. (KUYAS), Kuyaş Gayrimenkul A.Ş.’nin kısmi bölünme yöntemiyle 105.365.895 TL sermaye ile kurulması hakkında kamuyu aydınlatma platformunda açıklama yaptı.

 Şirket; gayrimenkul alım, satım, kiralama, yönetim kapsamında Kuyaş Gayrimenkul A.Ş.’nin 105.365.895 TL sermaye ile kurulması adına yapılan başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığını bildirdi.

Şirketin Kumuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

Şirket yönetim kurulumuz 28.08.2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

- Şirket varlık ve yükümlülüklerinin bir bölümünün, şirketimizin %100 iştirak edeceği yeni kurulacak bir şirkete, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 134. ve devamındaki ilgili maddelerde yer alan düzenlemeler, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri ve 1 Seri Numaralı KVK genel tebliği, Ticaret Sicil Yönetmeliği ile şirketimizin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi şirket olması nedeniyle SPKn'nun 23. Maddesi ve ilgili sair hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun "II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dahilinde bölünme yoluyla devredilmesi, şirketimizin yeni kurulacak şirketin %100'üne iştirak edecek olması ve tek ortağı olması nedeniyle bölünme işleminin SPK'nın II-23.2 sayılı tebliğin bölünme işlemleri başlıklı 14. ve kolaylaştırılmış usülde bölünme başlıklı 17. maddeleri uyarınca iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde yapılmasına; kısmi bölünme işleminin şirketimizin 30.06.2023 tarihli olarak hazırlanmış finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesi hususunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kısmi bölünme ile Kuyaş'ın Yenibosna Mahallesi 1541 Ada 1 Parsel Bahçelievler / İstanbul adresindeki Borsakule binasında bulunan gayrimenkullerinin bir kısmı yeni kurulacak olan Kuyaş Gayrimenkul A.Ş. isimli şirkete devredilecektir. Yeni kurulacak şirketin paylarının tamamı KUYAŞ'a ait olacaktır. Yeni kurulacak şirketin KUYAŞ'dan bölünmesinin ana amacı KUYAŞ'ın holdingleşme yoluyla büyümesi ve gayrimenkul portföyünün bir kısmının Kuyaş Gayrimenkul A.Ş.'ye devredilmesi suretiyle bu şirketin önümüzdeki dönemde bir Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'na dönüştürülmesinin planlanmasıdır. Gayrimenkul portföyünün işletilmesi işlerinin gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşme ana amacıyla kurulacak Kuyaş Gayrimenkul A.Ş'ye devri ile birlikte KUYAŞ firması faaliyet alanlarını genişleterek büyüme odaklı projelere konsantre olmayı hedeflemektedir.

28.08.2023 tarihli karar doğrultusunda "iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme"ye ilişkin duyuru metninin onaylanması için 29.08.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur.

02.11.2023 tarihli 2023/67 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'ne göre:

"Kuyaş Yatırım AŞ'nin (Şirket) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurulumuzun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde, 30.06.2023 tarihi itibarıyla net kayıtlı değeri 105.365.895 TL olan malvarlığının, Şirket'in %100 bağlı ortaklığı olarak yeni kurulacak Kuyaş Gayrimenkul AŞ'ye devredilmesi suretiyle gerçekleştirilecek iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metninin Kurulumuzca onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verilmiştir." duyurusuyla kurul onayımız alınmıştır.

%700 Sermaye Tavanı Artışı SPK Onayında! %700 Sermaye Tavanı Artışı SPK Onayında!

Kamuoyu ve pay sahiplerimize arz olunur.

Saygılarımızla

Kuyaş Yatırım A.Ş

Editör: Abdurrahman Zougari