Borsa İstanbul'da YEOTK adıyla işlem gören YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş. yeni bir sözleşmeye imza attığını Kamuoyu Aydınlatma Platfomu'nda (KAP) bildirdi. 

Şirket iki hafta önce ileri seviye Proses Otomasyon sistemi kurulması amacıyla 2.750.000 USD bedelli sözleşme imza atmıştı. Bu sözleşmeden bir hafta sonra, 18.07.2023 tarihinde yeni bir sözleşmeye imza attığını bildirdi.

Dev Bedelsiz! 100 lot 1909 lot olacak! Dev Bedelsiz! 100 lot 1909 lot olacak!

Anlaşma YEOTK ve Enerjisa Üretim A.Ş. arasında gerçekleşti.

YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri, 5.605.350 Amerikan Doları bedelinde sözleşme için şirket KAP bildirisine "Şirketin ciro ve karlılığını olumlu etkileyeceği beklenmektedir." şeklinde detay ekledi.

Şirketin KAP açıklaması şu şekilde:

"Şirketimiz ile Enerjisa Üretim A.Ş. arasında KDV hariç 5.605.350 Amerikan Doları bedelinde sözleşme imzalanmıştır. Müşterimiz ile Tufanbeyli Termik Santrali'ne hibrit olarak kurulacak olan Güneş Enerjisi Santrali projesinin 2023 yılında devreye alınması planlanmaktadır. Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygıyla duyururuz."

Şirketin faaliyet alanı 

Yurt içi ve yurt dışında enerji ve proses endüstrilerine yönelik mühendislik, elektrifikasyon, otomasyon, dijitalizasyon, IoT ve güç sistemleri çözümleri ile yenilenebilir enerji santralleri yapımı konularında faaliyet göstermektedr. Yenilenebilir enerji santralleri, enerji iletim ve dağıtım şebekeleri, su ve atıksu tesisleri, maden ve çimento tesisleri, petrol ve gaz tesisleri ve proses endüstrilerinde mühendislik, elektrifikasyon, otomasyon, dijitalizasyon, IoT ve haberleşme çözümleri, güç sistemleri, güneş enerjisi santralleri yapımı, enerji ve proses endüstrilerine yönelik teknolojik ürün satışı, elektrik, kontrol ve otomasyon panolarının üretimi konularında hizmet vermektedir.

Şirket hakkında genel bilgiler:

  • Şirketin kuruluşu 2004 yılında İstanbul'da gerçekleşmiştir.
  • DEFIC GLobe, MİKROHES, Marinergy gibi şirketlere malzeme tedariği gibi sebeplerle yatırımı bulunmaktadır.
  • Şirketin halka arz fiyatı 20,00 TL nominal değerli pay için 20,00 TL'dir.

Şirketin kar dağıtım ilkeleri şu şekilde:

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz, iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir. Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay olarak da dağıtılabilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kâr payı imtiyazına sahip payı bulunmamaktadır.

TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul karar verir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

Editör: Ceyda Güven