MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş., sermaye yapısında önemli bir değişikliğe gitmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulundu. Şirket, kayıtlı sermaye tavanını 5.740.000.000 TL'den 624.111.606 TL'ye yükseltme talebiyle ilgili detaylı bir başvuru yaptı. Bu işlem, çıkarılmış sermayesinin tamamının "Hisse Senedi İhraç Primleri" hesabından karşılanarak gerçekleştirilecek.

Başvurunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmesi ve onaylanması beklenmektedir.

Bu şirketten %566 bedelsiz ! Bu şirketten %566 bedelsiz !

KAP Açıklaması:

"Şirketimizin 5.740.000.000-TL (beşmilyaryediyüzkırkmilyon Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 208.037.202-TL(ikiyüzsekizmilyonotuzyedibinikiyüziki)'lik çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Hisse Senedi İhraç Primleri" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak suretiyle 624.111.606-TL (altıyüzyirmidörtmilyonyüzonbirbinaltıyüzaltı)'ye yükseltilmesine ilişkin olarak ihraç edilen 416.074.404-TL (dörtyüzonaltımilyonyetmişdörtbindörtyüzdört Türk Lirası) itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 03.11.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır."

Editör: Bengüsu Ogelman