Senkron Siber Güvenlik (SNKRN) %500 bedelli sermaye artırım kararını borsa yatırımcılarına duyurdu.

Şirket mevcut 7.849.206TL olan sermayesini %500 bedelli artırarak 47.095.236TL ye çıkartacak.

Yeni sermayeyi temsil eden 39.246.030TL nominal hisse, hak sahibi yatırımcılara nominal fiyattan satılacak.

Şirketten gelen açıklama:

Yönetim Kurulu üyelerinin bugün yapmış olduğu toplantıda;

1. Şirket esas sözleşmesinin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye dayanarak, Şirketimizin özkaynak yapısını güçlendirmek ve yeni faaliyet alanlarındaki projelerin finansmanı amacıyla 75.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, her biri 1-TL nominal değerde 7.849.206 TL (yedimilyonsekiyüzkırkdokuzbinikiyüzaltı) TL olan Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle TL nakit (bedelli) olarak %500 oranında artırılarak 39.246.030 TL ye çıkarılmasına,

2. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının kullandırılmasına,

Bank of America, Ereğli Demir ve Çelik'te Büyük Pay Satın Aldı! Bank of America, Ereğli Demir ve Çelik'te Büyük Pay Satın Aldı!

3. Nakden arttırılan 39.246.030 Türk Lirası sermayeyi temsil eden payların 3.750.000 Türk Liralık kısmı A grubu nama yazılı ve 35.496.030 Türk Liralık kısmı B Grubu nama yazılı olarak ihraç edilmesine,

4. Ortaklarımızın nakit olarak artırılan 39.246.030 Türk Liralık sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1 adet (= 1 lot) payın nominal değeri olan 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına ,bu sürenin son günü resmi tatile rastlaması halinde ,yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine ,mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu nama yazılı paylar için A grubu nama, B grubu nama yazılı paylar için B grubu nama yazılı pay verilmesine,

6. Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İkincil Piyasada oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına,

7. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK' nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

8. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, ,izinlerinin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için T.C Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Editör: Feriha Bahçuvan