Arena Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ARENA) 2022 yılı net dönem karının %10'una tekabül eden 10.372.881,10 TL'nin 25 Mayıs 2023 tarihinde  toplam brüt temettü tutarı olarak nakden dağıtılmasına karar vermiştir.


Şirketin, 2022 yılında SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan dağıtılabilir kar tutarının yasal kayıtlarındaki dağıtılabilir kardan daha az olması üzerine SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarında yer alan tutarın kar dağıtımına esas olmasına;

Bu doğrultuda; Şirketin, 2022 yılında SPK mevzuatına göre hesaplanan 109.508.802,00 TL tutarındaki Net Dönem Karından, T.T.K.'nun ilgili maddelerine göre, I. Tertip Kanuni Yedek Akçe üst sınırına ulaşılmamış olması nedeniyle 5.809.991,00 TL I. Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve yıl içerisinde yapılan 30.000,00 TL tutarındaki bağışların da ilavesi sonucunda 103.728.811,00 TL olarak hesaplanan net dağıtılabilir kardan;

- I. Temettü olarak brüt 10.372.881,10 TL,
- 537.288,11 TL II. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasına ve
- geriye kalan 92.788.641,79 TL tutarında karın Olağanüstü yedeklere ilave edilmesine;

BJKAS ve CANTE Hisselerinde Şok Ortaklık Değişimi! BJKAS ve CANTE Hisselerinde Şok Ortaklık Değişimi!

Ayrıca, hissedarlara dağıtılacak toplam brüt temettü tutarı 10.372.881,10 TL ve brüt temettü oranı % 10,3729 olup, beher 1 TL'lik hisse başına brüt 0,103729 TL temettünün yasal stopaj kesintisi yapıldıktan sonra 25 Mayıs 2023 tarihinde nakden dağıtılmasının, Ortaklar Genel Kurulu'nun onayına sunulmasına karar verilmişti.

Genel Kurul'un söz konusu öneriyi kabul etmesine istinaden 2022 yılı net dönem karının %10'una tekabül eden 10.372.881,10 TL'nin 25 Mayıs 2023 tarihinde toplam brüt temettü tutarı olarak nakden dağıtılması karara bağlanmıştır.

Editör: Hüsniye Güncan