GALATA WIND ENERJİ A.Ş. (GWIND) kar payı avansı dağıtacağını açıkladı!

GALATA WIND ENERJİ A.Ş. (GWIND) Kimdir Ne Yapar?

 Türkiye merkezli bir yenilenebilir enerji şirketidir.

Şirket'in faaliyet konusu; elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin satışıdır.

Çimento devinden %23558 rekor bedelsiz! Çimento devinden %23558 rekor bedelsiz!

GALATA WIND ENERJİ A.Ş. (GWIND) Kar Payı Avans Dağıtım Detayları:

  • Şirket çıkarılmış sermayesi'nin brüt % 23,15'i, net % 20,83'ü oranında olmak üzere, toplam 125.000.000,00 Türk Lirası (brüt), 112.500.000,00 Türk Lirası (net) tutarında nakit Temettü dağıtımı yapılmasına ve ‘Kar Payı Avansı' dağıtımına en geç 29.12.2023 tarihinde başlanması kararı aldı.
  • 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı Brüt: 0,2314814 TL
  • 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı Brüt: %23,14814
  • Stopaj Oranı: % 10
  • 1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı Net: 0,2083332TL
  • 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı  Net: %20,83332

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

Yapılan görüşmeler neticesinde;

6362 sayılı ‘Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20 nci maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı ‘Kar Payı Tebliği'nin Üçüncü Bölümü ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ‘Kar Payı Rehberi'nin ilgili hükümleri kapsamında; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 15 nci maddesinin son fıkrası, Şirketimiz ‘Kar Dağıtım Politikası'nın 11 inci maddesi ile Şirketimizin 29.03.2023 tarihinde icra edilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 13 ncü gündem maddesi ile Şirketimiz pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden;

- SPK'nın II-14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri dahilinde, 01.01.2023-30.09.2023 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolara göre; 805.935.668,00-Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" ve 787.117.327,00-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" hesaplandığı,

- Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2023-30.09.2023 ara hesap dönemine ait Yasal Muhasebe Kayıtları'na göre ise; 376.366.820,36 - Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" ve 357.548.479,34-Türk Lirası tutarında "Net Dağıtılabilir Dönem Karı" oluştuğu,

görülerek;

- Şirketimiz ‘çıkarılmış sermayesi'nin brüt % 23,15'i, net % 20,83'ü oranında olmak üzere, toplam 125.000.000,00 Türk Lirası ("brüt"), 112.500.000,00 Türk Lirası ("net") tutarında nakit ‘Kar Payı Avansı' dağıtımı yapılmasına ve ‘Kar Payı Avansı' dağıtımına en geç 29.12.2023 tarihinde başlanmasına,

- 2023 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının söz konusu hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesi hususunun Şirketimiz Genel Kurul onayına ayrıca sunulmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Editör: Abdurrahman Zougari