Çimento devinden %23558 rekor bedelsiz! Çimento devinden %23558 rekor bedelsiz!

Bilanço Nedir? 

Bilanço, bir şirketin dönemsel faaliyetleri sonucu, dönem sonunda hazırladıkları ve yayımladıkları tablolardır. Dönem kârı ya da zararı bu tablodan anlaşılır. Bilanço ile gelir tablosu, yıl sonu finansal tablolarını oluşturur.

Bilanço, envanterde bulunan iktisadi kıymetlerin tasnifli bir şekilde ve karşılıklı olarak değerleri itibarıyla düzenlenmiş özetidir. Bilançoda iki tablo bulunur: aktifler tablosu ve pasifler tablosu. Aktif tablosunda mevcutlar ve alacaklar (ve varsa zarar) gösterilirken, pasif tablosunda borçlar yer alır.

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. Özet Gelir Tablosu:(Bin TL)

Faiz Gelirleri  150.620.708 %77
Faiz Giderleri (-)  -97.164.129 %-160
Net Ücret Komisyon Gelirleri 24.226.043 %128
Net Faaliyet Karı (Zararı)  63.643.554 %39
Net Dönem Karı 48.702.204 %38

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş Özet Bilanço:(Bin TL)

Finansal Varlıklar (Net) 444.093.104 %23
Krediler  823.722.888 %8
Mevduatlar  1.006.914.430 %5
Beklenen Zarar Karşılıkları  -42.834.636 %-3
Özkaynaklar  162.232.676 %16

Editör: Abdurrahman Zougari